Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Warsztaty układania mozaiki - Akademia +60

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Elbląscy edukatorzy dla seniorów/Elbląg educators for seniors

2018-01-01,

Kategoria : Projekty

Program Erasmus+ 

Edukacja Dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Nazwa projektu: Elbląscy edukatorzy dla seniorów/ Elbląg educators for seniors
Termin realizacji: 1.12.2018  - 30.11.2020
Lider: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

PARTNERZY:
- Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible, Hiszpania
- EURO-NET. Włochy
- International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR, Niemcy

Program "Elbląscy edukatorzy dla seniorów" jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+
Wysokość dofinansowania: 54 862,00 EUR

 O PROJEKCIE:

Projekt „Europejscy edukatorzy dla elbląskich seniorów” skierowany jest do seniorów oraz do instruktorów, opracowujących i realizujących dla nich ofertę kulturalno-edukacyjną.

Celem projektu jest poszerzenie programu, skierowanego do osób starszych, o oryginalne, innowacyjne propozycje oraz o działania w ramach klubu aktywności seniora. Chcemy także stworzyć w Elblągu sieć wolontariatu senioralnego, stopniowo rozszerzając ją na cały region. Działania będą realizowane na płaszczyźnie wymiany dobrych praktyk we współpracy z instytucjami z trzech krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

W projekcie w pierwszej fazie realizacji będzie uczestniczyć grupa instruktorów i seniorów oraz kadry zarządzającej z instytucji z krajów partnerskich.

Rezultatem działań projektowych ma być zachęcenie osób starszych do uczestniczenia w aktywnościach, oferowanych przez lokalne instytucje, oraz maksymalne zaangażowanie ich w działania na rzecz własnej społeczności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. Poprzez docieranie szczególnie do osób, które dotychczas nie korzystały z pozadomowych form spędzania czasu, chcemy motywować seniorów do działania, a przez to zapobiegać ich defaworyzacji, marginalizacji i wykluczeniu.

Aby osiągnąć zamierzone cele, część działań projektowych skierowaliśmy do edukatorów, którzy przygotowują ofertę dla osób starszych. Chcemy poszerzyć kompetencje i wiedzę animatorów, umożliwiając im pracę w międzynarodowym zespole i przedstawić im nowe trendy w edukacji senioralnej.

Instruktorzy będą też uczestniczyć w kursie językowym, aby ułatwić im współpracę z edukatorami z innych krajów oraz dostęp do anglojęzycznych materiałów na tematy, które poruszamy w ramach projektu.

W ramach projektu w każdym z krajów partnerskich odbędą się kilkudniowe warsztaty.  Edukatorzy z zaangażowanych instytucji podzielą się doświadczeniem i wiedzą z zakresu organizacji wolontariatu senioralnego i dobierania oraz prowadzenia niestandardowych zajęć z wykorzystaniem oryginalnych technik pracy, odnoszących się do kultury i tradycji danego kraju.

W ostatni dzień warsztatów instruktorzy gościnni poprowadzą pokazowe zajęcia dla grupy seniorów, które obserwować będą animatorzy z instytucji goszczącej. Dzięki temu poznają zastosowanie omówionych form pracy w praktyce.

W projekcie weźmie też udział zespół sterujący z Polski, który odbędzie wizyty studyjne w krajach partnerskich, aby poznać zasady funkcjonowania instytucji goszczącej oraz innych organizacji senioralnych w regionu.

W ramach działań odbędą się też dwa spotkania międzynarodowego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących w programie oraz specjaliści z zakresu edukacji senioralnej.

Grupa podzieli się doświadczeniem, opracuje najbardziej efektywne możliwości wspólnego długofalowego działania i podsumuje bieżącą edycję projektu.

Najważniejszymi długofalowymi rezultatami projektu będzie podniesienie poziomu działań kulturalno-edukacyjnych w zaangażowanych krajach, a przez to systematyczne polepszanie jakości życia seniorów oraz kompetencji edukatorów.

W CSE „Światowid” powstanie sieć wolontariatu senioralnego i klub aktywności seniora – nowatorskie formy działania na skalę Polski – które stopniowo rozszerzą działalność na cały region. Efekty projektu zostaną osiągnięte dzięki współpracy w ramach międzynarodowego, przyjaznego, dynamicznie działającego środowiska pracy, umożliwiającego czerpanie z doświadczenia europejskich liderów z zakresu edukacji senioralnej.

REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
- stworzona zostanie sieć wolontariatu senioralnego. Koordynatorzy sieci zostaną przeszkoleni przez instruktorów-koordynatorów zza granicy, którzy przedstawią ideę tego typu działania, informacje dotyczące przygotowania programu edukacji i pracy wolontariuszy, rekrutacji ochotników, adaptowania ich do pracy w różnych środowiskach i grupach wiekowych oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Po szkoleniu osoby odpowiedzialne za powstanie sieci przeprowadzą akcję informacyjną i zrekrutują pierwszych wolontariuszy. Wolontariusze zostaną odpowiednio przeszkoleni przez swoich koordynatorów i na początku wesprą swoją pracą realizację wybranych wydarzeń CSE „Światowid”;

- powołany zostanie klub aktywności seniora - dzięki czemu w CSE „Światowid” powstanie przyjazna przestrzeń dla osób starszych, służąca do aktywnego, ciekawego spędzania wolnego czasu oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi.

W ramach działań klubu powstanie grupa, uczestnicząca w przygotowanych dla nich warsztatach i kursach. Będą to m.in. nowe zajęcia, realizowane przez edukatorów, biorących udział w międzynarodowej wymianie, oraz zajęcia pokazowe, prowadzone przez instruktorów zza granicy. Członkowie klubu także wcielą się w rolę animatorów, spożytkowując w praktyczny sposób posiadaną wiedzę i talenty;

- instruktorzy z Polski pogłębią swoje kompetencje dzięki udziałowi w zajęciach z języka angielskiego;

- odbędą się dwa spotkania zespołu projektowego. Na pierwszym zespół dopracuje szczegóły realizacji działań w ramach projektu, wspólnie wybierając narzędzia, umożliwiające ich najlepszą, najbardziej efektywną realizację. Na drugim przedstawiciele instytucji partnerskich podsumują zgromadzone doświadczenia oraz opracują ścieżki dalszej współpracy; przedstawiciele zespołu sterującego z Polski będą także uczestniczyć w spotkaniach w instytucjach partnerskich, aby przyglądać się ich metodom pracy i odwiedzić zaprzyjaźnione instytucje senioralne;

- uczestnicy warsztatów poznają różne strategie pracy z seniorami, pogłębią swoją wiedzę z zakresu metod pracy z nimi (z uwzględnieniem roli pracy indywidualnej z osobami starszymi), koniecznego zaplecza dydaktycznego, praktycznych informacji z zakresu psychologii i prowadzenia skutecznej ewaluacji realizowanych działań. Poznają nowe techniki pracy w dziedzinach, którymi się zajmują;

- wszyscy uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę na temat kultury i tradycji krajów, biorących w nim udział, poszerzą swoją wiedzę o świecie, nabędą nowe umiejętności w dziedzinie edukacji i w poszczególnych dziedzinach kultury. Zapoznają się z nowymi trendami w obszarze działań dla seniorów. Nawiążą nowe znajomości i będą mogli aktywnie wesprzeć pracę zespołu projektowego. Wezmą też udział w specjalnie przygotowanych działaniach ewaluacyjnych. Zostaną zapoznani z platformą EPALE oraz innymi narzędziami multimedialnymi, służącymi do samodzielnego kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, oraz upowszechniania opracowanych w trakcie projektu materiałów dydaktycznych;

- promowana będzie idea współpracy międzynarodowej, ugruntowana więź między reprezentantami różnych kręgów kulturowych, a przez to wzmocniona tożsamość Europy.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELBLĄG EDUCATORS FOR SENIORS
Elbląg Educators for Seniors is directed to senior people and to teachers, tutors and instructor who are responsible for planning and processing the culture offer for this group. Our main goal is to improve the program for seniors by include in original, innovative activities and workshops which will be introduced them during the periodic meeting of Senior Activity Club. We are going to create in Elbląg a senior voluntary, at first as a group and then by involve other institution and organisation form our region to build the whole senior voluntary system.  

Project will be run with idea of sharing a good practices and experiences in cooperation with three European countries: Spain, Italy and Germany. In the first stage of project will be participate a group of educators and seniors as far as members of the board from institutions, which participate in.

Major effect of our project will be encourage of senior people to try new ways of spending their time and be a part of interesting activities which local institutions and organisations prepared for this group. We would like to involve them deeply in work with their own community (neighbourhood, district, estate) to help use amazing and broad experience and skills. Our intention is to reach out particularly  to seniors who had never tried this kind of ways to spend time. By encourage older people to take some actions, we would like to prevent to social exclusion and marginalisation.

To achieve our goals, we directed our project to educators and trainers, working with seniors also by creating a program for them.

We want to improve their competencies and professional knowledge by offering work in international team and to introduce them a new approach i and trends in senior education, which were not know in Poland before. The group of educators will attend to English language course to provide them a proper level of communication and full access to English-language didactic materials in fields which will be discussed.

During our project in every country involved on it take place a short course (4 days).

Educators from each institution will share experience and skills in senior voluntary subject as far as finding and select non-standard workshops and lessons during which they will use an original methods of work, connected with tradition and culture of particular country.

On the last day of course, guest instructors will lead demonstrational lesson with group of local seniors to enable them an observation of use new method in practice. A small directive group from Poland will visit all partners for 3 days in each place to know

to observe the way of running a host institution and other organisations in nearest area.

During the project we will arrange two international meeting of working team, consists of representants of all included organisations and institutions and professional seniors educators and teachers.

Members of the group will share the experience ins senior education and animation fields, formulate most effective and sustainable ways of work and summarize current edition.

Crucial and long-lasting result of project will become increase of level of educational and cultural activities for seniors in all involved countries and, thanks to that, systematic progress of seniors quality of life and educators skills.

In CSE “Światowid” will be create a senior voluntary system and Senior Activity Club - an innovative forms in Poland,  broaden with the time for the whole Varmian-Mazurian region.

Results will be achieved by cooperation in international, creative, friendly and dynamic environment, enabling the draw an experience of European leaders in senior education.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 25 – 27 lutego 2019 roku w Elblągu w ramach projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, odbyło się pierwsze - z dwóch zaplanowanych - Międzynarodowe Spotkanie Projektowe.  Organizatorem spotkania było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – lider projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie: 

Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo sostenible (Hiszpania),  EURO-NET (Włochy) oraz International Exchanges Berlin Molinari & Benedetti GbR (Niemcy).

 

Podczas trzydniowego spotkania rozmawialiśmy o naszych wzajemnych potrzebach w zakresie aktywizacji seniorów, o doświadczeniu i umiejętnościach, którymi możemy się wymienić. Omówiliśmy też szczegóły dalszej realizacji projektu: zadania, harmonogram, promocję i ewaluację. W przerwach pokazaliśmy naszym gościom  wybrane miejsca w Elblągu: Stare Miasto, Centrum Sztuki Galerię El oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Kolejne spotkania zaplanowaliśmy na jesień br. Wtedy to nasi partnerzy w formie warsztatów, odsłonią przed nami tajniki swoich metod włączania seniorów w działania kulturalne.

Projekt pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”  jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Link do galerii zdjęć

On February 25-27 2019 in Elbląg as part of the “Elbląg educators for seniors”project, the first of the two planned- International Project Meeting took place. Themeeting was organized by the Centre of European Meetings “ Światowid” in Elbląg-project leader. The meeting was attended by representatives of organizationsparticipating in the project:

Asociación de Innovación, Formación y Empleo para elDesarrollo sostenible (Spain),  EURO-NET (Italy) and International Exchanges BerlinMolinari & Benedetti GbR (Germany).

During the three-day meeting we talked about our mutual needs in terms of activationof seniors, the experience and skills that we can exchange. We also discussed thedetails of further implementation of the project: tasks, schedule, promotion andevaluation. During the breaks we showed our guests selected places in Elbląg : theOld Town, Art Centre Gallery EL and Museum of Archeology and History. We haveplanned next meetings in the autumn this year. It is then that our partners, in the formof workshops, will reveal to us the secrets of their methods of involving seniors inthe cultural activities.

„Elbląg educators for seniors” project is implemented with the support of EuropeanUnion’s programme Erasmus+

Link to the gallery.

____________________________________________________________________________________________________________________________

W marcu 2019 roku w ramach Klubu Aktywnego Seniora powstały dwie grupy brydżowe , które spotykają się dwa razy w tygodniu. Jednocześnie rozpoczął się cykl spotkań pn. Rozmowy przy szydełkowaniu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy w nich kilkanaście pań, które są na różnym stopniu zaawansowania i uczą się od siebie nawzajem. 

Klub Aktywnego Seniora w marcu

- Klub Aktywnego Seniora w kwietniu

- Klub Aktywnego Seniora w maju

- Klub Aktywnego Seniora w czerwcu

- Klub Aktywnego Seniora w lipcu

- Klub Aktywnego Seniora w sierpniu

- Klub Aktywnego Seniora we wrześniu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

W marcu 2019 roku uruchomiliśmy nabór seniorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora. Przygotowaliśmy kampanię promocyjną, której celem jest zachęcenie seniorów
do porowadzenia warsztatów czy wygłoszenia wykładu. Zaprojektowane i wydrukowane zostały plakaty oraz ulotki, które następnie rozkolportowano w miejscach, w których często przebywają seniorzy (przychodnie lekarskie, spółdzielnie mieszkaniowe). Informacje o naborze seniorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego publikowane były także na Facebooku oraz w lokalnej prasie. Dodatkowo na stronie CSE "Światowid" na Facebooku utworzona została grupa pn. "Światowid dla seniora", której celem jest m.in. budowanie aktywnej społeczności seniorskiej. 

Dotychczas odbyły się następujące zajęcia poprowadzone przez seniorów:

- Warsztaty wyplatania wikliny z papieru (marzec)

- Warsztaty skręcania kwiatów z bibuły (kwiecień)

- Warsztaty tworzenia ozób z papieru (październik)

______________________________________________________________________________________________________________________

Spotkania Klubu Aktywnego Seniora prowadzone przez edukatorów:

W ramach Klubu Aktywnego Seniora, 5 czerwca, odbyło się bezpłatne badanie słuchu dla osób po 50. roku życia. Gościem spotkania była Barbara Kuśtowska, protetyk słuchu oraz logopeda. Opowiadała o budowie ucha, chorobach uszu, o tworzeniu się korków woskowinowych i prawidłowym czyszczeniu uszu. Omówiono także różnice pomiędzy wzmacniaczami słuchu a aparatami słuchowymi. Spotkanie zakończyło się badaniem słuchu dla osób chętnych.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 Międzynarodowe warsztaty dla edukatorów i seniorów

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na warsztaty adresowane do edukatorów pracujących na rzecz seniorów. Warto, bo swoje sposoby na aktywizację najstarszych zdradzą jedni z najlepszych w tej dziedzinie w Europie – stowarzyszenie AIFED z Hiszpanii.

Pod koniec września w CSE „Światowid” odbędą się dwa spotkania warsztatowe. Jedne adresowane do kadry (edukatorów, instruktorów, animatorów), pracującej na rzecz seniorów, drugie do samych seniorów. Bez obaw o barierę językową — uczestników wesprze tłumacz. Udział w obu szkoleniach jest bezpłatny. Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, którego liderem jest CSE „Światowid” w Elblągu. Projekt polega na wymianie dobrych praktyk „Światowida” we współpracy z instytucjami z trzech krajów — Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

Warsztaty dla edukatorów odbędą się w terminie od 23 do 25 września br. Na zajęciach nasi partnerzy z Hiszpanii podzielą się swoją wiedzą z zakresu wolontariatu senioralnego, projektowania działań angażujących seniorów i motywowania ich.

Z kolei 26 września w CSE „Światowid” stowarzyszenie AIFED z Hiszpanii przeprowadzi warsztaty dla seniorów. Uczestnicy spotkania nauczą się między innymi wykonywania fotografii w zależności od rodzaju przedmiotu i dowiedzą się jak „czytać światło” w zależności od pory dnia.
Każdy uczestnik warsztatów fotograficznych powinien mieć: aparat fotograficzny lub smartfon, nośnik do przechowywania danych (pendrive).

Stowarzyszenie AIFEDregionalna organizacja, działająca w dziedzinach edukacji, kultury, integracji i zatrudnienia, rezydująca w Granadzie w Hiszpanii. Stowarzyszenie tworzy programy edukacyjne dla instruktorów i animatorów, pracowników firm i osób prywatnych. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej i prywatnymi instytucjami w ramach wspierania edukatorów, którzy pracują z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju życiowymi i społecznymi ograniczeniami, ryzykiem marginalizacji czy wykluczenia — w tym seniorów, zmagających się z trudnościami adaptacyjnymi.

Szczegółowy program szkolenia i warsztatów dostępny poniżej.

Więcej informacji oraz zapisy: Dagmara Behrendt-Nowicka, telefon: 55 611 20 59 lub 605 636 670, e-mail: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl.

Projekt „Elbląscy edukatorzy dla seniorów” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

_______________________________________________________________________________________________________________

 
Seniorzy z Elbląga mieli swój Erasmus Day

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu świętowało europejskie wydarzenie jakim jest Erasmus Day. Impreza odbyła się 10 października. Była to okazja, aby poznać działania „Światowida” na rzecz seniorów realizowane w ramach projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”.

Impreza rozpoczęła się od występów grup: „Łączymy pokolenia” oraz „Światowidki”. Następnie można było wziąć udział w warsztatach rozwoju osobistego, które poprowadziła Danuta Gizińska - arteterapeutka i coach. Absolwentka kursów dla trenerów dramy i metody Points Of You.

#ErasmusDays jest inicjatywą mającą na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przez trzy dni, między 10 a 12 października br., na terenie całego świata organizowano spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których było można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+.

 Galeria zdjęć

Drukuj

Pliki

  • video-iconProgram szkolenia dla edukatorów_23-25.09.2019Pobierz
  • video-iconProgram warsztatów fotograficznych dla seniorów_26.09.2019Pobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna