Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Przychodźcy, czyli jak oswoić miasto

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Dostawa systemu kina cyfrowego 2D

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę systemu kina cyfrowego 2D na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu".

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do przygotowania oferty:
- ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- załączniki do SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(MD-1/2012)                               

Na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  759 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp), Zamawiający - Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID z siedzibą Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu kina cyfrowego 2D przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę: Digital Cinema Polska Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź, na kwotę brutto:  223.306,50 zł.

Wyżej wymieniona oferta jest najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert oraz spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu wraz z uzyskanymi punktami:

Numer  oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena – 100%

Razem liczba punktów

1

Digital Cinema Polska Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź

100

100

2

CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań

Oferta odrzucona na podstawie

art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy

3

KINO-DIGITAL Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133/327, 01-919 Warszawa

85,64

85,64

 

Na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert, tj. cena brutto 100% najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Digital Cinema Polska Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź (oferta otrzymała 100 pkt.). Oferta firmy Digital Cinema Polska Sp. z o.o. zawiera najniższą cenę ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Elbląg, 19.09.2012r.

Pliki

  • video-iconMD_1_2012_ogloszenie_BZP_323580-2012Pobierz
  • video-iconmd_1_2012_SIWZPobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_1_form_ofert.Pobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_1a_zestawienie_oferowanego_sprzetuPobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_2_oswiadczenie_art_22_i_25Pobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_23_oswiadczenie_art_24Pobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_4_oswiadczenie_art_24_1_2Pobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_5_wzor_umowyPobierz
  • video-iconmd_1_2012_zal_6_opis_przedm_zam.Pobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna